[./services.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

vFAS- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vFAS-LID (advocaat-mediator)


De ondergetekenden:

 

 • Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is advocaat-lid van de vFAS ( www.verenigingFAS.nl). Hij is gebonden aan de Gedragsregels die de vFAS heeft vastgesteld voor de vFAS-advocaat familiemediator (hierna: de Gedragsregels).en


de partijen:

@, wonende te @ aan de @, geboren te @ op @


en


@, wonende te @ aan de @, geboren te @ op @,


NEMEN IN AANMERKING 

 • De partijen hebben mr. @ als advocaat-mediator benaderd om te komen tot een regeling van de scheiding en/of de gevolgen daarvan, hen te begeleiden in het proces van besluitvorming, hen te informeren over de gevolgen en behulpzaam te zijn bij het vinden van oplossingen die in hun situatie passen, die in een overeenkomst vast te leggen en, indien van toepassing, de (echtscheidings-)procedure af te wikkelen.
 • De partijen hebben welbewust gekozen voor een vFAS-advocaat (tevens mediator). De informatie die de partners aan de mediator ter kennis brengen wordt hem dan ook uitsluitend ter kennis gebracht in zijn hoedanigheid van advocaat. Aldus rekenen partijen op geheimhouding van hetgeen zij ter kennis van de advocaat (tevens mediator) brengen en vertrouwen zij erop dat hij zich in voorkomende gevallen zal en kan beroepen op het verschoningsrecht dat hem op grond van art. 165 lid 2 aanhef en onder b Rv. toekomt.
 • De partijen zijn er van op de hoogte dat scheidingsmediation een vorm van familiemediation is, die zich van andere mediations onderscheidt doordat de advocaat-mediator hen ook van juridische informatie voorziet en, indien van toepassing, de procedure afwikkelt.
 • De partijen zijn er van op de hoogte dat de advocaat-mediator hen slechts in het kader van de scheidingsmediation zal begeleiden en dat hij, noch een kantoorgenoot of andere deelnemer aan het samenwerkingsverband waarvan de advocaat-mediator deel uitmaakt, voor een van hen afzonderlijk in een procedure ter zake kan optreden.
 • De partijen en de advocaat-mediator nemen als uitgangspunt dat in een scheidingsmediation de belangen van de betrokkenen- voorop staan en dat, indien er kinderen zijn, hun belangen met name centraal staan in aangelegenheden die hen betreffen, zoals een goede regeling van feitelijke en financiële zorgverdeling, tot uiting komend in een ouderschapsplan.


VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. Algemeen


1.1

De partijen geven hierbij opdracht aan mr. @ om overeenkomstig de Gedragsregels voor hen als advocaat- mediator op te treden. Mr. @ aanvaardt deze opdracht.


Deze overeenkomst is voor zover dit met de aard van de werkzaamheden van een advocaat-mediator te verenigen is, een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7: 400 BW.

1.2

De partijen verklaren dat zij een exemplaar van de Gedragsregels alsmede, indien toepasselijk, van de door het kantoor van de advocaat-mediator gehanteerde Algemene Voorwaarden hebben ontvangen als aanhangsel van deze overeenkomst.


2. Verantwoordelijkheden van de advocaat-mediator


2.1

De advocaat-mediator heeft de verantwoordelijkheden zoals die staan omschreven in de Gedragsregels, alsmede die welke voortvloeien uit de art. 7:400 tot en met 413 BW, behoudens voorzover daarvan in deze overeenkomst of de Gedragsregels wordt afgeweken.


3. Verantwoordelijkheden van de partijen


3.1

De partijen spreken met elkaar af om, indien en zodra zij de beslissing om te scheiden hebben genomen, ieder vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid, zich er naar vermogen voor in te zetten om tot een regeling te komen van de gevolgen daarvan, waarmee de belangen van de beide partijen en met name de belangen van de kinderen, zoveel mogelijk worden gediend. 

3.2

De partijen spreken af dat zij zich gedurende de gehele scheidingsmediation als volgt zullen gedragen:

  • zij gedragen zich met respect tegenover elkaar en de advocaat-mediator.
  • zij zetten zich naar behoren in om de mediation tot een goed einde te brengen, onverlet het bepaalde in    art. 4.1.
  • zij zijn bereid naar elkaars zienswijze en argumenten te luisteren.
  • zij onthouden zich van acties of gedragingen die de mediation nodeloos bemoeilijken of belemmeren.
  • zij verschaffen juiste en volledige informatie aan de andere partij en de advocaat-mediator, alsmede desgevraagd de daarbij behorende (bewijs-)stukken, in het bijzonder op financieel terrein.
  • zij houden zich aan de in de mediation gemaakte werkafspraken en voeren opdrachten die zij hebben geaccepteerd, naar beste vermogen uit.
  • zij zijn bereid mogelijke oplossingen te onderzoeken, ook indien die slechts gedeeltelijk (lijken) tegemoet (te) komen aan het eigen belang en zijn in voorkomende gevallen bereid om te proberen tot een compromis te komen.
  • zij zijn bereid de leiding van de advocaat-mediator in het proces van mediation te accepteren.
  • zij zijn in persoon bij de mediationsessies aanwezig.

3.3  
De partijen kunnen zich desgewenst in de mediation laten adviseren en/of bijstaan door een advocaat of andere adviseur, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 6.2.

4. Beëindiging van de mediation


4.1

De partijen nemen aan de mediation deel op basis van vrijwilligheid. Ieder van de partijen heeft het recht de mediation op elk gewenst moment te beëindigen en de in dat kader gevoerde onderhandelingen af te breken. In dat geval kan de betrokken partij  nimmer worden verplicht de onderhandelingen op één of meerdere punten voort te zetten of om schadevergoeding (vergoeding van de kosten van de mediation daaronder begrepen) te betalen.


4.2

De advocaat-mediator beëindigt de mediation indien één der partijen niet langer bereid is aan het overleg deel te nemen of de aanwijzingen van de advocaat-mediator op te volgen en in die houding volhardt. De advocaat- mediator beëindigt de mediation ook indien naar zijn oordeel de mediation niet binnen een redelijke termijn kan leiden tot overeenstemming tussen de partners of als zich een andere omstandigheid voordoet, die naar zijn oordeel tot beëindiging van de mediation moet leiden. Hij maakt zijn desbetreffende beslissing terstond aan partijen bekend. Hij is niet verplicht partijen de redenen voor zijn beslissing mede te delen.


5. Overeenkomst, deelafspraken, vrijblijvendheid  


5.1

Een overeenkomst tussen de partijen komt pas tot stand door de ondertekening van het (scheidings-)convenant door de beide partijen. Voorstellen, toezeggingen e.d. in het kader van de mediation binden de partijen niet.


5.2

Voorstellen of suggesties tot wijziging of aanvulling van een conceptconvenant worden alleen na bespreking met en met instemming van beide partijen in een convenant opgenomen. 

5.3

Deelafspraken (dat wil zeggen: afspraken op onderdelen van het geheel van punten dat partijen bij het begin van de mediation beoogd hebben te (gaan) regelen) binden de partijen niet en vervallen derhalve als de mediation beëindigd wordt zonder dat een convenant tussen hen tot stand komt. Het hiervoor bepaalde geldt niet indien uitdrukkelijk is overeengekomen (en zulks schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door partijen) dat een bepaalde deelovereenkomst bindend zal zijn en derhalve zal blijven gelden, ook indien er geen convenant tot stand komt.


5.4

Uitsluitend de partijen zijn verantwoordelijk voor (de nakoming van) de afspraken zoals die in een convenant zijn vastgelegd. De advocaat-mediator aanvaardt ter zake van de nakoming geen aansprakelijkheid.

6. Vertrouwelijkheid en verschoningsrecht


6.1

Al hetgeen tijdens de mediation door de partijen wordt medegedeeld is vertrouwelijk en geldt als aan de advocaat (tevens mediator) en aan elkaar toevertrouwd. De partijen en de advocaat-mediator zullen ook de verslagen die van de mediationsessies gemaakt zijn als vertrouwelijk behandelen, evenals op schrift gestelde voorstellen, concept convenanten en andere stukken die zijn opgesteld in het kader van de mediation.


6.2

Het staat de partijen vrij tijdens de mediation advies in te winnen van derden, bijvoorbeeld een andere advocaat of adviseur, mits met inachtneming van de bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid als geregeld in dit artikel. De desbetreffende partij staat in voor de geheimhouding door de derde en laat deze een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, tenzij hij uit hoofde van de hoedanigheid waarin hij wordt geraadpleegd reeds een geheimhoudingsplicht heeft.


6.3

De advocaat-mediator verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de beide partijen geen informatie aan derden over de zaak, behoudens voor zover informatieverstrekking noodzakelijk is voor het inwinnen van adviezen van andere deskundigen. Voor het inschakelen van andere deskundigen door de  advocaat-mediator is voorafgaande toestemming nodig van beide partijen. De advocaat-mediator staat er voor in dat door hem ingeschakelde of op de hoogte gestelde derde(-n) zich eveneens tot geheimhouding verplichten.


6.4

Indien tussen de partijen geen convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel 5.1 en tussen hen een procedure gevoerd wordt over (de gevolgen van) de scheiding, zullen zij in deze procedure geen mededelingen doen over hetgeen in de mediation is gebeurd of besproken. Ook zullen zij in deze procedure geen verslagen en andere stukken als bedoeld in artikel 6.1 aan de rechter overleggen, tenzij zij tezamen anders schriftelijk overeenkomen. Zij zullen de advocaat-mediator niet als getuige oproepen, teneinde uit te sluiten dat een verklaring van de advocaat-mediator als getuige in een rechtsgeding als bewijsmiddel zou dienen. Indien zij dat toch doen, zal de advocaat-mediator zich op zijn verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht beroepen. De bepalingen in dit artikel gelden als bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv.

6.5

Indien tussen de partijen een convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel 5.1 en tussen hen een procedure wordt gevoerd over de interpretatie en/of de uitvoering van dit convenant zal het bepaalde in artikel 6.1 niet gelden.

De partijen zullen dan gerechtigd zijn in de procedure mededeling te doen over de wijze waarop de overeenkomst tot stand gekomen is. Ook zullen zij in dat geval gerechtigd zijn de verslagen en andere in artikel 6.1 bedoelde stukken in het geding te brengen. Zij zullen desgewenst de advocaat-mediator in de procedure als getuige kunnen oproepen en deze zal zich dan niet op zijn verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht beroepen.

6.6

Het in artikel 6.5 vermelde geldt eveneens indien er geen convenant in de zin van artikel 5.1 tot stand gekomen is, maar wel een bindende deelafspraak in de zin van artikel 5.3, doch alleen voor zover het geschil deze bindende deelafspraak betreft.


6.7

Indien tussen de partijen geen convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel 5.1 en tussen hen een procedure gevoerd wordt over de gevolgen van de scheiding, waarin zij beiden wensen dat de vertrouwelijkheid als bedoeld in artikel 6.1 wordt opgeheven, zal het in artikel 6.1 vermelde tussen hen niet gelden en zal de als getuige opgeroepen advocaat-mediator zelf beslissen of hij zich al dan niet op zijn verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht zal beroepen.


6.8

Indien zich een geschil voordoet tussen de partijen of een van hen enerzijds en de advocaat-mediator anderzijds over diens werkzaamheden en hierover een klachtprocedure of een civiele procedure gevoerd wordt, geldt in die procedure het bepaalde in artikel 6.1 niet. Daarin kunnen derhalve alle gewenste mededelingen worden gedaan omtrent hetgeen zich in de mediation heeft afgespeeld en kunnen alle stukken die in het kader van de mediation tot stand gekomen zijn worden overgelegd. Ditzelfde geldt als de advocaat-mediator om welke reden dan ook een beroep moet doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


7. Geschillenregeling en aansprakelijkheid


7.1

Ingeval van klachten terzake van enig handelen of nalaten met betrekking tot de mediation in strijd met enige bepaling in de Gedragsregels, deze vFAS-mediationovereenkomst, de voor advocaten geldende Gedragsregels en meer in het algemeen aan ongeschreven regels waaraan een behoorlijk mediator zich dient te houden, kunnen de partijen, of één van hen, die klacht(en) indienen bij de secretaris van het bestuur van de vereniging van Familierecht Advocaten  Scheidingsmediators  (vFAS) conform het dan geldende vFAS Klachtenreglement Mediation. Dat reglement voorziet in de mogelijkheid van verdere behandeling van klachten door organen van de onafhankelijke stichting  Stichting Tuchtrechtspraak Scheidingsbemiddeling. Het postadres van het secretariaat van de vFAS is: Postbus 65707, 2506 EA  Den Haag.


7.2
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat-mediator is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat onder de verzekeringsovereenkomst van de advocaat-mediator in voorkomend geval tot uitkering komt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat  krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de advocaat-mediator komt.


7.3

Alle geschillen welke tussen partijen onderling of tussen (één van) partijen en de advocaat-mediator mochten rijzen voortvloeiend uit of in verband met de mediation zullen – indien zij niet langs de weg van mediation kunnen worden opgelost - bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waarin de advocaat- mediator kantoor houdt, behoudens indien en voor zover, wat betreft enig geschil tussen partijen, uit het convenant anders voortvloeit.


7.4

Op deze mediationovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


8. Kosten


8.1

Het tarief van de advocaat-mediator bedraagt € @11 onder voorbehoud van wijziging  per uur, exclusief B.T.W. Daarnaast komen voor rekening van de partijen de directe en indirecte kosten, zoals griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, kosten van telefoongesprekken met het buitenland en de algemene kantooropslagen.


8.2

In elk geval, dus ook ingeval de mediation eindigt zonder dat een convenant wordt opgesteld en/of ondertekend, dan wel zonder dat een (echt-)scheidingsprocedure wordt ingeleid ingevolge de mediationovereenkomst, blijven de partijen onverminderd verplicht tot vergoeding van de door de advocaat-mediator verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.


8.3

De partijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de mediation. Over de wijze van onderlinge verdeling van de kosten worden in het kader van de mediation afspraken gemaakt.


Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en getekend te @

op ..  ¼¼¼¼. 2009.
__________________________                                             ______________________

Mevrouw                                                                                         De heer__________________________

 Mr. @

 (advocaat-mediator)


  
1
Ó vFAS, vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (111209)